Eesti  |  English  |  Русский
Autorent-Tallinn avaleht

Tingimused

Print

1. Rentnik peab olema vähemalt 18 aastat vana, tal peab olema kehtiv juhiluba.
2. Rendisõiduki kasutamine seadusevastastel eesmärkide, pukseerimiseks, autovõidusõiduks, jne. on keelatud.
3. Rentnik on vastutav täies ulatuses kõikide Rendisõidukist kadunud detailide ja lisavarustuse eest. Õnnetusjuhtumi korral on Rentnik kohustatud korvama kahjud lepingus märgitud omavastutuse ulatuses. Kui kindlustus ei kata kahjusi vastutab rentnik täies ulatuses kahjude eest. Rentniku omavastutus näidatakse rendilepingus see on 50 - 400 eurot
4. Rentimisel tasutakse tagatisraha olenevalt autost alates 100 eurot.
5. Rentnik tagastab auto lepingus näidatud ajal ja kohas.
6. Rentnik vastutab sõidukile kolmandate isikute poolt tekitatud kahju eest.
7. Eeldatav renditasu kuulub tasumisele rendiperioodi alguses.
8. Kütus ei sisaldu rendihinnas. Rendisõiduk väljastatakse ja tagastatakse täis kütusepaagiga. Kui Rendisõidukit ei tagastataui täispaagiga, nõutakse sisse puudu oleva kütuse maksumus ja tankimise teenustasu kuni 15 €.
9. Rentnik on kohustatud jälgima Rendisõiduki tehnilist korrashoidu (õlitaset, jahutusvedeliku taset, pidurivedeliku taset, välis- ja sisevalgustite korrasolekut, rõhku rehvides jne.) rendiperioodi jooksul. Nimetatud korrashoiuga seonduvad kulutused, mis tulenevad Rendisõiduki normaalsest ekspluateerimisest võtab enda kanda Rendileandja.
10. Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses reisi katkemisega Rendisõiduki purunemisel ja/või tehnilise rikke tõttu. Soovitame selliseks juhuks teha reisitõrke kindlustuse.
11. Liiklusõnnetuse, inimvigastuse, rendisõiduki kahjustuse või tema osade varguse korral on Rentija kohustatud teatama juhtunust politseile ning Rendileandjale, lisaks esitama Rendileandjale kirjaliku seletuse 24 tunni jooksul arvates juhtumi päevas. (vt ka allpool käitumine liiklusõnnetuse korral)
12. Rendipäev on 24 tundi. Rentnik on kohustatud tagastama Rendisõiduki lepingus märgitud rendiperioodi lõppemisel kokkulepitud kohas ja kokkulepitud ajal. Rendisõiduki mittetähtaegsel tagastamisel on Rentnik kohustatud tasuma viivitatud aja eest renti kolm korda kõrgema tariifi alusel, samuti on Rentnik vastutav hilinemisest tulenevast majanduslikust kahjust, mis Rendileandjale seoses hilinemisega tekib. Renditasu mittetähtaegsel tasumisel on rentnik kohustatud tasuma viivist 2% päevas tasumata summalt.
13. Rentnik on kohustatud tasuma vara kasutamise käigus põhjustatud seaduse rikkumiste korral kõik trahvid ja nõuded ning leppetrahvid vastavalt seaduses sätestatud korras ning Rendileandja kehtivate hinnakirjade alusel.
14. Täpsed renditingimused kirjutatakse alla auto üleandmisel

Liikluõnnetuse korral

Peatumine ja ohutuse tagamine:
Kui on juhtunud liiklusõnnetus, peab liiklusõnnetuses osalenud juht võimalikult kiiresti seisma jääma, põhjustamata sellega lisaohtu, ja lülitama sisse ohutuled kui nähtavus on halb või piiratud (nt teekurv), tuleb teele panna ohukolmnurk (asulas vävemalt 25m kaugusele, maanteel vähemalt 50 m kaugusele). Enne tee vabastamist tuleb õnnetus dokumenteerida

KUI INIMESED ON VIGA SAANUD:
Kui liiklusõnnetuses on inimene saanud vigastada või surma, peab juht:
Teavitama liiklusõnnetusest häirekeskust (tel 112) ning tegutsema sealt saadud korralduste kohaselt, andma abivajajale esmaabi oma oskuste piires.

Kui häirekeskuse teavitamine sündmuskohalt ei ole võimalik ja ei õnnestu korraldada kannatanu toimetamist haiglasse kiirabiga, peab juht viima kannatanu haiglasse oma sõidukiga, tingimusel et transportimine pole kannatanule ohtlik. Kannatanut transportinud juht peab haiglas kannatanu vastuvõtnud isikule teatama kirjalikult oma nime, kontaktandmed ja sõiduki numbri ning naasma viivitamata liiklusõnnetuse kohale.
Kui inimesed on viga saanud tuleb õnnetusest teavitada ka politseid (tel 110)
Liiklusõnnetuses osalenud juht ei tohi tarvitada alkoholi ja muud narkootilist ega psühhotroopset joovet tekitavat ainet, kuni politsei on selgitanud sündmuskohal välja liiklusõnnetuse asjaolud.
Sõidukit või liiklusõnnetusse puutuvaid esemeid tohib enne politsei liiklusõnnetuse kohale jõudmist liigutada vaid siis, kui transporditakse kannatanut haiglasse või teiste sõidukite liiklus on nende tõttu võimatu ja eelnevalt on tunnistajate juuresolekul ära märgitud sõiduki ja esemete asend ning jäljed.
Tehke võimalusel fotod
Kui õnnetuses osales 2 autot tuleb täita blankett: “Teade liiklusõnnetusest”

KUI INIMESED EI OLE VIGA SAANUD:
Tehke võimalusel fotod
Politseid pole vaja kutsuda:
1.Kui inimesed ei vaja arstlikku kontrolli pole vaja avarii puhul politseid kutsuda;
2.Kui liiklusõnnetuses osalenud juhid või juht ja varalise kahju saajad on juhtumi põhjusi hinnates varalise kahju tekitamise vastutuse küsimuses ühel meelel;
3.Kui hilisemat identifitseerimist võimaldaval viisil on loetletud kõikide liiklusõnnetuses osalenud inimeste andmed;
4.Kui on teada varalise kahju tekitamise eest vastutav isik;
5. Kui liiklusõnnetuses osalenud juhid või juht ja varalise kahju saajad on punktides 2–4 loetletud asjaolud kirjalikult vormistanud ja sellele alla kirjutanud.

Lahkarvamuse korral, kui varalise kahju saaja ei ole teada, varalise kahju tekitajat ei ole sündmuskohal tuleb liiklusõnnetusest kohe teatada politseile (tel 110) ja tegutseda vastavalt politsei korraldusele.